Tuesday, June 28, 2022
Home Tags 80/20

Tag: 80/20

Quy luật 80/20

7
Ta đã từng nghe đủ kiểu biến hóa của quy luật Pareto. 80% doanh thu đến từ 20% khách hàng. 80% sự chú ý...