Saturday, December 4, 2021
Home Tags Maslow

Tag: Maslow

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 1 –...

0
7. Quản trị vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật. Nói chung thì không chỉ quản trị mới vừa có tính khoa...