Tuesday, June 28, 2022
Home Tags Nhóm Mua

Tag: Nhóm Mua

Chiến lược kinh doanh thứ 5

14
Mỗi một mảng hay có những học thuật, tuyệt chiêu, chiến lược dành cho riêng nó, ví dụ như Marketing thì có 4P, 7P,...