Friday, May 20, 2022
Home Tags Pinterest

Tag: Pinterest

Dân công nghệ vs. dân điền kinh

1
Một nghề gần như ngồi yên tại chỗ làm bạn với máy tính, trong khi nghề kia phải khổ luyện cả năm, thậm chí...