Saturday, August 20, 2022
Home Tags Tính nghệ thuật

Tag: Tính nghệ thuật

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 1 –...

0
7. Quản trị vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật. Nói chung thì không chỉ quản trị mới vừa có tính khoa...