Wednesday, October 27, 2021
Home Tags VNS

Tag: VNS

Rẻ

4
Đôi khi, mắc mà lại rẻ, rẻ mà lại mắc. Ta phải cẩn trọng hơn khi tính toán. Lần này, ta sẽ nghe 3...