Tuesday, June 28, 2022
Home Tags Nhà quản trị

Tag: Nhà quản trị

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 1 –...

4
4. Nhà quản trị (những ai mới được gọi là nhà quản trị). Anh chị em nên nhớ nằm lòng một điều: trong một tổ...