Wednesday, August 17, 2022
Home Tags Pareto

Tag: Pareto

Quy luật 80/20

7
Ta đã từng nghe đủ kiểu biến hóa của quy luật Pareto. 80% doanh thu đến từ 20% khách hàng. 80% sự chú ý...