Wednesday, May 25, 2022
Home Tags Skype

Tag: Skype

Dân công nghệ vs. dân điền kinh

1
Một nghề gần như ngồi yên tại chỗ làm bạn với máy tính, trong khi nghề kia phải khổ luyện cả năm, thậm chí...