Wednesday, May 25, 2022
Home Tags VNM

Tag: VNM

Rẻ

4
Đôi khi, mắc mà lại rẻ, rẻ mà lại mắc. Ta phải cẩn trọng hơn khi tính toán. Lần này, ta sẽ nghe 3...