Thursday, May 26, 2022
Home Tags Ý tưởng

Tag: Ý tưởng

Ý tưởng mới

1
Khi bạn có ý tưởng về sản phẩm hay dịch vụ gì mới, bạn sẽ làm gì? Hầu hết chủ doanh nghiệp nhỏ sẽ đưa...

Nếu bạn không thể bán ý tưởng…

5
Bạn có ý tưởng hay nhưng không ai chịu nghe bạn? Bạn không thể nói cho ai biết vì sợ kẻ khác sẽ chôm...